Church of the Visitation Ein Karem Deror avi CCA 2 0

Church of the Visitation. Ein Karem, Israel (Deror avi, CCA 2.0)