Church of St. John the Baptist Ein Karem David Shankbone CCA 3 0

Church of St. John the Baptist. Ein Karem, Israel (David Shankbone, CCA 3.0)